Yabancı Endüstrilerin Türkiye Faaliyetleri

Categories

Yabancı Endüstrilerin Türkiye Faaliyetleri Endüstrilerin gelişmesi temelde iktisat, kamu yönetimi, coğrafya, işletme ve şehir planlamacılığı gibi birçok bilim alanında zaman geçtikçe daha çok ve detaya inilerek irdelenen bir araştırma konusu durumuna gelmiştir. Alanın sahip olduğu karma yapı özellikle sosyal bilim dalında disiplinler arası çalışmaları etkilemiş ve kaynaklık etmesine olanak sağlayacak bir nitelik olarak kendini göstermiştir.

Yabancı Endüstrilerin Türkiye Faaliyetleri

Endüstrileri sistematik olarak inceleme çabalarının zamanla artış oranları tüm dünyada gözlemlenen bir akım haline dönüşmüştür. Bu gelişmelerin altında yatan temel sebep özelde istihdam artışı ve emek değer üretimi genele bakıldığında ise kalkınmanın hızlandırılması açısından bazı sektörlerin ulusların maddi manevi zenginleşmesi için etki edecek bir araç olarak kullanılabilme olasılığıdır. Yabancı Endüstrilerin Türkiye Faaliyetleri Türkiye global yabancı doğrudan yatırım sürekliliği içerisindeki payı, gelişmekte olan Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkeleri pazarları ile karşılaştırıldığında nispeten düşük olduğu veri istatistiklerinde görülmektedir.

Yabancı Endüstriler

Aynı zamanda Türkiye’nin, farklı zamanlarda değerlendirilmeye tabii tutulduğunda dikkat kendi üretim başarıları oldukça kayda değer bir yönelim izlemiştir. Örneğin, 1980’in ilk yarısının çeyreğinde yabancı sermaye endüstrisinde sahipliğini yöneten ortalama 70 civarında firma mevcut iken 1980-1986 ve 1987-1995 zaman dilimi boyunca yabancı sermayeli endüstri girişim sayıları sırasıyla 619 ve 3161 olmuştur. Türkiye’deki 1980-2002 zaman dilimi boyunca doğrudan yabancı sermayeli endüstri yatırımların hem eylemsel boyutu hem de izin verilen süreçleri görülmeye başlanmıştır.

Türkiye’nin seçilmiş ülkeler ile imalat, sanayi, endüstri içi ticaret değerlerinin 23 yıl içerisinde yükselişe geçtiği izlenip gözlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin iktisadi olarak büyüyüp gelişme hedeflerini gerçekleştirme yolunda karşısında olan yetersizliği, bu ülkeleri dış kaynaklardan ve doğrudan yabancı yatırımlardan yararlanma yoluna sokmuştur. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Uluslararası alanda oluşan özel sermayedeki hareketlilik genelde üçe ayrılmaktadır. Banka kredileri, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye olmak üzere endüstriyel yatırımlardır.

Endüstri Faaliyetleri

Türkiye’de son yıllarda yabancı endüstriler yeni fabrika kurmak yerine, kurulmuşları satın almaya başlayıp faaliyet göstermeye başladı. Üretim durumuna göre Türkiye’de endüstri ve hizmet sektöründeki tüm işletmelerin yabancı kontrol oranı oranında olduğu görülmektedir. Yabancı kontrollü endüstri deyimi, Türkiye’de faaliyette olan ancak doğrudan veya dolaylı olarak yurt dışından kontrol edilen işletmeler için kullanılan bir deyimdir.